Διευκρινήσεις ΥΠΑΑΤ για τα Σχέδια Βελτίωσης – Τι ισχύει για ΕΦΚΑ, νέους γεωργούς και τρακτέρ

Σάββατο 12 Μαΐου 2018

Σε συνολικά 22 διευκρινήσεις αναφορικά με πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτίωσης προχώρησε το ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με απόφαση που δημοσιεύεται στη Διαύγεια. Οι διευκρινήσεις έρχονται να απαντήσουν ουσιαστικά σε απορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη βεβαίωση του ΕΦΚΑ, τις επενδυτικές δαπάνες, και την επιλεξιμότητα.

Για παράδειγμα αναφορικά με την αγορά ελκυστήρα, διευκρινίζεται, ότι «δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς ελκυστήρα σε περίπτωση που στην εκμετάλλευση υφίσταται οποιοσδήποτε μη αποσβεσμένος ελκυστήρας (ηλικίας κάτω των 12 ετών, βάσει της πρώτης άδειας κυκλοφορίας)». Εξαιρείται η περίπτωση όπου πραγματοποιείται αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσης προς δενδρώδεις καλλιέργειες ή/και αμπέλια, όπου δύναται να ενισχυθεί δενδροκομικός ελκυστήρας προϋποθέσεις.

Λυσάρι για υποψήφιους δικαιούχους

Την απαλλαγή των ενταγμένων στις προσκλήσεις του 2014 και 2016 νέων γεωργών, από την υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) για τα Σχέδια Βελτίωσης, ξεκαθαρίζει το ΥΠΠΑΤ σε διευκρινιστικό κείμενο 22 σημείων. Παράλληλα, δίνει απαντήσεις τόσο για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου, που αφορά «Επενδύσεις σε εγκατάσταση νέων φυτειών» και εξηγεί τι ισχύει στις περιπτώσεις που έχει καταβληθεί σε προμηθευτή ένα ποσό ως προκαταβολή για επενδυτική δαπάνη πριν από την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης.

Για ποιους νέους αγρότες απαιτείται βεβαίωση από το ΜΑΑΕ

Όσοι είναι οριστικά ενταγμένοι στις προσκλήσεις του 2014 και του 2016 είναι επιλέξιμοι για το Μέτρο 4.1, χωρίς να απαιτείται να προσκομίσουν κάποια βεβαίωση από το ΜΑΑΕ.

Για τους υποψηφίους, όμως, που δεν είναι ενταγμένοι ως νέοι γεωργοί στο Υπομέτρο 6.1, δηλαδή οι νέοι γεωργοί των προσκλήσεων των ετών 2014, 2016 και 2018, απαιτείται η προσκόμιση της εγγραφής τους στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες (όχι νεοεισερχόμενοι).

Ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση προσκόμισης της εγγραφής του στο ΜΑΑΕ με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη (όχι νεοεισερχόμενου) μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της γνωμοδοτικής επιτροπής και σε κάθε περίπτωση εντός τριών μηνών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής του δεύτερου σταδίου των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Τι ισχύει εάν ένας υποψήφιος έχει κάνει αίτηση προς τον ΕΦΚΑ για ασφάλιση,

αλλά δεν έχει ακόμα ασφαλιστεί

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι (φυσικά πρόσωπα) που έχουν υποβάλει αίτημα ασφάλισης στον ΕΦΚΑ, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές διαδικασίες, οφείλουν να προσκομίσουν είτε αντίγραφο της αίτησής του, είτε έγγραφο του ΕΦΚΑ που να βεβαιώνει την υποβολή σχετικού αιτήματος. Η βεβαίωση αυτή καλύπτει το κριτήριο επιλεξιμότητας, αλλά δεν έχει θέση βεβαίωσης μη οφειλής για τους σκοπούς της βαθμολόγησης του υποψηφίου.

Πώς μπορούν να ληφθούν μόρια για επενδύσεις σε εγκατάσταση νέων φυτειών

Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου 4.1.β, που αφορά «Επενδύσεις σε εγκατάσταση νέων φυτειών σε ποσοστό άνω του 10% του συνόλου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού», δεν απαιτείται η αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων, καθώς τα μόρια μπορεί να ληφθούν από οποιαδήποτε εγκατάσταση νέας φυτείας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της εν λόγω επένδυσης και η δαπάνη εγκατάστασής της να υπερβαίνει το 10% του συνόλου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Δεκτό το δικαιολογητικό που αφορά έναρξη δραστηριότητας και από το Τaxis

Το δικαιολογητικό «Έναρξη δραστηριοτήτων και βεβαίωση μεταβολών από την αρμόδια ΔΟΥ» εκδίδεται από τις ΔΟΥ. Μπορεί, όμως, να γίνει δεκτό και ως απλή εκτύπωση των στοιχείων μητρώου από τον υποψήφιο μέσω της προσωπικής πληροφόρησης επιχειρήσεων από το Taxis (www.gsis.gr).

Τι ισχύει για όσους έχουν καταβάλει προκαταβολή σε προμηθευτή για επενδυτική δαπάνη πριν από την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης

Αυτή η καταβολή γίνεται δεκτή με την αίτηση πληρωμής της επένδυσης ως μέρος της εξόφλησης του σχετικού παραστατικού αξίας (Τιμ, ΤΔΑ, ΑΠΥ κ.λπ.), που θα εκδοθεί για την επενδυτική δαπάνη, εφόσον:

Έχει πραγματοποιηθεί μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης, δηλαδή δεν είναι προγενέστερη της 21-12-2017.

Τα ποσά των προκαταβολών αυτού του τύπου αθροιστικά για κάθε επενδυτική δαπάνη δεν υπερβαίνουν το 15% της επενδυτικής δαπάνης.

Συνιδιοκτησία ακινήτου εξ αδιαιρέτου

Για περιπτώσεις συνιδιοκτησίας ακινήτου εξ αδιαιρέτου, ακόμα και στις περιπτώσεις συζύγων, απαιτείται εκχώρηση των δικαιωμάτων προς τον υποψήφιο δικαιούχο από τους λοιπούς συνιδιοκτήτες. Ειδικά για την εγκατάσταση φυτειών και τις κατασκευές τύπου τολ, ο προσδιορισμός της χωροθέτησης της επένδυσης μπορεί να γίνεται και με συμβολαιογραφικό ιδιωτικό συμφωνητικό.

Γεωργικοί ελκυστήρες

Δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη αγοράς ελκυστήρα σε περίπτωση που στην εκμετάλλευση υφίσταται οποιοσδήποτε μη αποσβεσμένος ελκυστήρας (ηλικίας κάτω των 12 ετών, βάσει της πρώτης άδειας κυκλοφορίας).

Εξαιρείται η περίπτωση κατά την οποία πραγματοποιείται αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσης προς δενδρώδεις καλλιέργειες ή/και αμπέλια, όπου δύναται να ενισχυθεί δενδροκομικός ελκυστήρας υπό τις εξής συντρέχουσες προϋποθέσεις:

α. Να μην υφίσταται μη αποσβεσμένος δενδροκομικός/αμπελουργικός ελκυστήρας στην εκμετάλλευση.

β. Στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης να μην υπάρχει καλλιέργεια δέντρων ή/και αμπελιών σε έκταση μεγαλύτερη από 10 στρέμματα.

γ. Κατά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου η εν λόγω έκταση πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 στρέμματα.

δ. Η τυπική απόδοση από τις καλλιέργειες αυτές να υπερβαίνει το 40% της συνολικής τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης. Σημειώνεται ότι για τον συγκεκριμένο υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη η τυπική απόδοση παραγωγικής (όχι νεαρής) φυτείας.

Τι ισχύει ως προς τη διακύμανση της τυπικής απόδοσης σε σχέση με την τυπική απόδοση της υφιστάμενης κατάστασης και το όριο των 8.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υποχρεούνται να διατηρούν την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης μεγαλύτερη από 8.000 ευρώ, αλλά έχουν το δικαίωμα να πέσουν κάτω από την τυπική απόδοση της υφιστάμενης κατάστασης. Όμως, κατά τη διάρκεια των μακροχρόνιων υποχρεώσεων, οφείλουν να διατηρούν την τυπική απόδοση τουλάχιστον ίση με την τυπική απόδοση που έχουν δηλώσει στη μελλοντική κατάσταση. Άρα, κατά την υλοποίηση, το κατώτατο όριο είναι τα 8.000 ευρώ, ενώ κατά τις μακροχρόνιες εκείνο που έχει δηλωθεί στη μελλοντική κατάσταση. Τα συλλογικά σχήματα οφείλουν, τόσο κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου όσο και κατά τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις, να διατηρούν τον κύκλο εργασιών σε επίπεδα όχι μικρότερα των 30.000 ευρώ.

Χωροθέτηση συλλογικών επενδύσεων

Στην περίπτωση υλοποίησης συλλογικών επενδύσεων, η χωροθέτηση των επενδύσεων γίνεται υποχρεωτικά σε ακίνητα για τα οποία υφίσταται η προϋπόθεση της νόμιμης κατοχής από τον συλλογικό φορέα χωρίς να υπάρχει η υποχρέωση η χωροθέτηση να γίνεται εντός της περιφερειακής ενότητας της καταστατικής έδρας του συλλογικού φορέα.

Πόσες αιτήσεις μπορεί να υποβάλει μια ομάδα ή οργάνωση παραγωγών

Δεδομένου ότι οι ομάδες και οι οργανώσεις παραγωγών που υπάγονται σε συλλογικό σχήμα δεν έχουν δικό τους ΑΦΜ, αλλά χρησιμοποιούν αυτό του υπερκείμενου συνεταιρισμού, δεν είναι δυνατή η υποβολή περισσοτέρων της μίας αίτησης, καθώς γίνεται δεκτή μία αίτηση ανά ΑΦΜ. Στην περίπτωση αυτή, μόνο μία ομάδα ή οργάνωση παραγωγών μπορεί να υποβάλει αίτηση ανά συνεταιρισμό ή συνολικά ο συνεταιρισμός με την προϋπόθεση ότι οι επενδύσεις γίνονται με σκοπό τη βελτίωση συνολικά των επιδόσεων των εκμεταλλεύσεων των μελών του.

Περιπτώσεις ισοβαθμίας

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, θα προτιμηθεί έναντι των υπολοίπων ο ενταγμένος στο πρόγραμμα νέων γεωργών του Υπομέτρου 6.1 και, εν συνεχεία, η αίτηση με τον χαμηλότερο αιτούμενο προϋπολογισμό. Συνεπώς, σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ συλλογικών σχημάτων, το κριτήριο αφορά μόνο το ύψος του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Πηγή: ypaithros.gr