Συγκομιδή του αλατιού στις Αλυκές Μεσολογγίου

Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου 2022

Πανέμορφες εικόνες με εναέριες λήψεις μας προσφέρει ο συμπατριώτης μας φωτογράφος Γιώργος Καρδαράς, από τη συγκομιδή του αλατιού, η οποία γίνεται αυτή την εποχή στις αλυκές Μεσολογγίου!

Ο λευκός “θησαυρός” της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου καλύπτει το 90% της πανελλήνιας παραγωγής και αποτελεί ένα από τα εξαγώγιμα προϊόντα της περιοχής.

Η συλλογή άλατος γίνεται με τη βοήθεια αυτοκινούμενων μηχανημάτων συγκομιδής, τα οποία συλλέγουν το αλάτι κατά λωρίδες 1-3 μέτρων, κινούμενα κατά τη διεύθυνση της μικρής διάστασης του αλοπηγίου. Το αλάτι αποτίθεται σε αυτοκινούμενες οριζόντιες μεταφορικές ταινίες διατεταγμένες κατά μήκος της διαδρομής του μηχανήματος συγκομιδής.

Στη συνέχεια, το αλάτι μεταφέρεται μέσω κεκλιμένης μεταφορικής ταινίας σε αυτοκινούμενο σιλό άλατος , από το οποίο φορτώνονται φορτηγά αυτοκίνητα ή βαγονέτα ελκόμενα από ντηζελοκίνητες μηχανές. Η κεκλιμένη μεταφορική ταινία και το σιλό κινούνται παραλλήλως της μεγάλης διάστασης του αλοπηγίου. Το αλάτι μεταφέρεται στην μονάδα πλύσης με φορτηγά αυτοκίνητα/βαγονέτα.

Εδώ, το αλάτι απαλλάσσεται από το μέγιστο μέρος των προσμείξεων που το συνοδεύουν, ως επί το πλείστον γαιωδών, καθώς και χημικών προσμείξεων, ως επί το πλείστον αλάτων μαγνησίου και ασβεστίου.

Φωτογραφίες: Γιώργος Καρδαράς