Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου την Δευτέρα (28/09) 

Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου θα συνεδριάσει κεκλεισμένων των θυρών, την προσεχή Δευτέρα  28 Σεπτεμβρίου, στις 5 το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1, στο Αγρίνιο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2020. 

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 271/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

2) Ορισμός αμοιβής δικηγόρου  για τον χειρισμό διαδικαστικών σε σχέση με την υπόθεση: «ENERGA POWER TRADING Ανώνυμη Εταιρεία Προμήθειας και Εμπορίας Ενέργειας» και τον δ.τ. «ENERGA POWER TRADING A.E.”, “ΚΕΝΤΩΡ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (πρώην "ENERGA Εμπόριο Λιανικής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.”), «ΝΕΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας» και τον δ.τ. “HELLAS POWER A.E”  (πρώην “HELLAS POWER Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής  και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας») και του Αριστείδη Φλώρου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 270/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

3) Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και του Δήμου Αγρινίου για την Πράξη: «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας» στο Αγρίνιο.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

4) Άνοιγμα λογαριασμών ειδικού σκοπού (ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ) στο όνομα του Δήμου Αγρινίου στην τράπεζα Πειραιώς για τις Κοινότητες του Δήμου Αγρινίου. 

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

5) Πρόσληψη προσωπικού  (ΔΕ Οδηγών Αγροτικού Μηχανήματος) για αντιμετώπιση κατεπειγουσών  ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου  για έτος 2020,  με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

6) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 315/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας της «Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο  Δήμου Αγρινίου»: α) Υποέργου Δομή Σίτισης και Παροχής Βασικών Αγαθών, β) Υποέργου Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

7) Έγκριση του Σχεδίου της Απόφασης Δημάρχου Υλοποίησης με ιδία Μέσα και θέμα: «Τροποποίηση της αριθμ. 87/2017 Α.Δ., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 599/2017 Α.Δ., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 882/2017 Α.Δ., όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 735/2019 Α.Δ. των Υποέργων “Δομή Σίτισης και Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Αγρινίου” με Α/Α 1, και “Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου” με Α/Α 2 της Πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου” και Κωδ. ΟΠΣ 5001579 του “Ε.Π. Δυτικής Ελλάδας 2014 – 2020”».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

8) Ορισμός τακτικού μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. (κατόπιν παραίτησης τακτικού μέλους).

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 59/2020 απόφαση Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α.).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. κ. Βασιλείου).

9) Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 94/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση συνέχισης μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση σχολικών μονάδων Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ζαρκαβέλης).

10) Α) Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 132/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση ή μη σύνταξης νέας Πράξης Εφαρμογής κατόπιν τροποποιήσεως του σχεδίου πόλης στο Ο.Τ.Γ. 1030 στην επέκταση του σχεδίου πόλης Αγρινίου για αποκατάσταση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας, επί αιτήσεως Ειρήνης Γρίβα».

Β) Έγκριση σύνταξης νέας Πράξης Εφαρμογής κατόπιν τροποποιήσεως του σχεδίου πόλης στο Ο.Τ.Γ. 1030 στην επέκταση του σχεδίου πόλης Αγρινίου για αποκατάσταση ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας, επί αιτήσεως Ειρήνης Γρίβα.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 40/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

11) Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 323/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Σύμβαση εξώδικου συμβιβασμού για μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα στις περιοχές επεκτάσεων του σχεδίου πόλης Αγρινίου με το Ν. 1337/1983». 

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 39/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

12) Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεως.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 38/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

13) Υλοτόμηση δένδρων του Δήμου Αγρινίου για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 41/2020 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Σκορδόπουλος).

14) Έγκριση αποζημίωσης επικειμένων στην ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 040104 εντός του Ο.Τ. 1282 στην Επέκταση του σχεδίου πόλης Αγρινίου, επί αιτήσεως Κατσακιώρη Καλλιρρόης.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

15) Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 164/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ανταλλαγή  οικοπέδου ιδιοκτησίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Ο.Τ. 119 του Σχεδίου Πόλης Αγρινίου (περιοχή σχεδίου 1966) με οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Αγρινίου στο Ο.Τ. 1258 του σχεδίου πόλεως Αγρινίου. (Περιοχή Επεκτάσεων 1991)».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

16) Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας του οικοπέδου ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου στο Ο.Τ. 119 ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου που στεγάζεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου και του αδιάθετου οικοπέδου (01) του Δήμου Αγρινίου στο ΟΤ1258  (περιοχή επέκτασης ’91), τα οποία προορίζονται για ανταλλαγή.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

17) Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 165/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αγρινίου, χρήση Πυροσβεστική Υπηρεσία  – χρήση σχολείου». 

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

18) Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθμ. 80/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων  όπως προκύπτουν από την 4/98 Πράξη εφαρμογής και οικοπεδικού τμήματος όπως προέκυψε από την 9/2010 Διορθ. Πράξη εφαρμογής στην ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμούς 051914 & 051915 στο Ο.Τ. 929 με ιδιοκτήτη και αιτούντα τον Σφυρή Γεώργιο».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

19) Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων ιδιοκτησιών μεταξύ των  Ο.Τ. 1109-1110-1112-1113, Επέκτασης 1991, σχ. πόλης Αγρινίου. 

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

20) Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμό 090263 στο Ο.Τ. 1246 σχ. πόλης Αγρινίου, με φερόμενο ιδιοκτήτη Δ.Φ. Βέλλιο. 

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

21) Έγκριση των υπ’ αριθμ. 2 και 4/2020 αποφάσεων Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).

22) Παραχώρηση χώρων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διοργάνωσης EU Green Week 2020 – Πράσινη Εβδομάδα Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φλώρος).