Η Ποιμαντορική εγκύκλιος του Μητροπολίτη, για τα Θεοφάνεια 

«πεφάνη χάρις το Θεο, σωτήριος πσιν νθρώποις» (Τίτ. β΄, 11)

Θεοφάνεια καί πιφάνεια λέγεται μεγάλη καί λαμπρή ορτή, τήν ποία κκλησία μας μέ λους τούς χριστιανούς της ορτάζει σήμερα. Καί εναι Θεοφάνεια, γιατί «Θεός φανερώθη ν σαρκί…».

Τά για Θεοφάνεια ορτάζουμε τήν Βάπτισι το Χριστο μας πό τόν γιο ωάννη τόν Πρόδρομο. ταν πέρασαν τριάντα χρόνια πό τήν Γέννησί Του ς νθρώπου, Κύριος τηρντας κατά πάντα τό «νόμο», θέλησε νά δείξ στόν νθρωπο τι εναι Θεός ν σώματι, τι εναι Υός το Θεο μοούσιος τ Πατρί, νας τς γίας Τριάδος.

Παρά τούς δισταγμούς του, λόγ βαθεις ταπεινοφροσύνης, Τίμιος Πρόδρομος δέχθηκε νά βαπτίσ τόν Κύριο καί κατά τήν Βάπτισι εδε νά νοίγωνται ο ορανοί, νά κατεβαίν τό γιο Πνεμα ν εδει περιστερς καί κουσε τήν φωνή καί τήν πιβεβαίωσι πό τόν Πατέρα: «οτος στιν Υός μου γαπητός ν εδόκησα….».

Ατή τή στιγμή τς Βαπτίσεως φανερώθηκε Χριστός μας στόν ορδάνη, φανερώθηκε Χάρις το Θεο γιά νά σώσ λους τούς νθρώπους. γιος ωάννης Δαμασκηνός πογραμμίζει: «βαπτίζεται Χριστός οχ ς ατός χρήζων καθάρσεως, λλά τήν μήν οκειούμενος κάθαρσιν…». Βαπτίζεται χι γιατί εχε νάγκη νά καθαρισθ διος, λλά γιά νά φέρ σέ μς τήν Χάρι Του καί νά δηγηθομε στήν κάθαρσι καί τήν σωτηρία.

Ατό μς πογράμμισε σήμερα μέ τό ποστολικό νάγνωσμα π. Παλος: « Θεός φανέρωσε τήν χάρι του γιά νά σώσ λους τούς νθρώπους». Καί κκλησία μας ψάλλει μέ τό ξαποστειλάριο τς ορτς: «Φανερώθηκε στόν ορδάνη Σωτήρας μας. Καί ατός εναι Χάρις καί λήθεια. τσι μέ τήν Βάπτισί Του κείνους πού κοιμόνταν στό σκότος καί τή σκιά το θανάτου τούς φώτισε, τούς προσέφερε τήν σωτηρία».

Φανερώθηκε Κύριος καί δόθηκε ς θεία ποκάλυψι καί δωρεά σέ λους τούς νθρώπους. Δέν μπορε νά δικαιολογται πλέον νθρωπος τι γνοε τήν λήθεια, τι δέν βρίσκει τήν σωτηρία. λοι ο μαρτωλοί, σο καί ν βρίσκονται μέ μεγάλα μαρτήματα, μπορον νά ζητήσουν τήν Χάρι το Κυρίου μας ησο Χριστο, μπορον νά δεχθον τόν Χριστό καί νά πιτύχουν μέ βεβαιότητα τή σωτηρία. Μόνο Χριστός προσφέρει τήν σώζουσα λήθεια καί τή θεία χάρι, καί κανείς λλος. « χάρις καί λήθεια διά ησο Χριστο γένετο» μς πισημαίνει. Δηλαδή, μες τώρα φείλουμε νά ζητήσουμε καί νά γωνισθομε νά δεχθομε τήν Θεία Χάρι πού φανερώθηκε καί προσφέρει τή σωτηρία.

Θεία Χάρι καί σωτηρία δέν προσφέρονται μέ «μαγικό τρόπο». Χάρις το Θεο, μς παιδαγωγε, μς προσφέρει πλήρη λήθεια καί σωτηρία, λλά καί μς καλε σέ γνα πνευματικό γιά νά παρνηθομε τήν παντοειδ μαρτία, τίς κοσμικές πιθυμίες. Μς καλε νά ναλάβουμε συνειδητό γνα γιά νά ζήσουμε μέ σωφροσύνη, μέ γκράτεια, μέ καθαρότητα ψυχς, στε λογισμός, μολυσμός, πιθυμίες καί πράξεις σαρκικές, νά εναι ξένες μέ τή δική μας παρξι. ντίθετα νά ζομε μέ πίστι, μέ ελάβεια, μέ φόβο Θεο, μέ λόψυχο γάπη καί φοσίωσι πρός τόν οράνιο Πατέρα μας, μέ πλήρη πακοή στό θεο θελήμά Του.

γαπητοί, σήμερα ατή τήν μεγάλη μέρα καί ορτή, ς νοίξουμε τήν καρδιά μας καί μέ πίστι καί πόλυτη πακοή, ς συνειδητοποιήσουμε λες ατές τίς λήθειες.

μετρη, μοναδική γάπη το Τριαδικο μας Θεο, φανέρωσε τόν Χριστό μας στή γ, φανέρωσε τή Θεία Χάρι Του στόν ορδάνη καί προσφέρει τήν Χάρι Του γιά τήν δική μας σωτηρία. λοι μας σωζόμαστε μόνο μέ τήν Χάρι το Χριστο μας μέσα στήν ρθόδοξο λατρευτική καί μυστηριακή ζωή της.

σωτηρία μας δέν πιτυγχάνεται ν μες μέ τήν προαίρεσί μας, τή θέλησί μας καί τόν πνευματικό γνα μας δέν γωνισθομε νά πομακρύνουμε τήν μαρτία γιά νά γίνουμε δοχεα Θείας Χάριτος.

Τά πάντα σήμερα λάμπουν καί πληρονται χαρς, γιατί «πεφάνη Χάρις το Θεο σωτήριος πσιν νθρώποις…». Καί μες σήμερα ς φυπνισθομε.

Πρέπει νά λθ Χάρις το Θεο καί σ΄μς. Γι’ ατό, ς εχηθομε καί μες σήμερα νά κάνουμε ληθινά Θεοφάνεια. μήν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

kosmasaitolos.blogspot.com