Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας: Διαγωνισμός για παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων σε ΧΥΤΑ και ΕΕΛ

Πρόκειται για τη διενέργεια προγράμματος διερευνητικής παρακολούθησης της ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων στην περίμετρο της περιοχής υφιστάμενων ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αλλά και προγράμματος παρακολούθησης της λειτουργίας των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων των αστικών ιστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που αποτελούν σημαντικές πιέσεις για τους υδάτινους αποδέκτες τους.

Όπως ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νικόλαος Μπαλαμπάνης, οι διαγωνισμοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πράξης  «Δράσεις Παρακολούθησης Υδάτων σε ΧΥΤΑ/Υ και Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων  (ΕΕΛ) για την Προστασία των Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον». Η πράξη περιλαμβάνει δύο υποέργα τα οποία  προκηρύσσονται με τις σχετικές διακηρύξεις.

Το ένα υποέργο αφορά  την υλοποίηση του Προγράμματος Παρακολούθησης των ΕΕΛ των Αστικών Ιστών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 189.000,00 ευρώ (€), ενώ το δεύτερο αφορά  την υλοποίηση του Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά υδάτινα σώματα των ΧΥΤΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 210.000,00 ευρώ (€).

Και οι δύο διαγωνισμοί διενεργούνται με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά βάσει της τιμής.

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Προγράμματος Παρακολούθησης των ΕΕΛ των Αστικών Ιστών.

https://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/prokirukseis/item/10134

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την υλοποίηση του Προγράμματος Παρακολούθησης της ποιοτικής κατάστασης στα υπόγεια υδατικά συστήματα και στα επιφανειακά υδάτινα σώματα των ΧΥΤΑ.